آزمون داخلی
پنجشنبه 19 آذر 1394 ساعت 11:48 | نوشته ‌شده به دست همسفر اکرم | ( نظرات )
(( آزمون داخلی: واد هفت ))

به نام قدرت مطلق


آزمون داخلی جهانبینی کنگره 60 کرج

(وادی هفتم)

1)موضوع اصلی وادی 7 چیست؟

2)مصرف کننده مواد چه نوع بیمار است؟

3)تعادل روح وروان به چه چیزی بستگی دارد؟

4)ریشه بیماری اعتیاد در چیست؟

5)اعتیاد در مقابل کسانی که اراده محکمی دارند چگونه عمل میکند؟

6)اعتیاد در ما از چه روشی استفاده کرد که شخصیت و اراده ما را در هم شکست؟

7)اختلالات جسم و روان در اثر قطع مواد چند دسته اند؟

8)عکس العمل های آشکار که در جسم بروز می نماید را نام ببرید؟

9)عکس العمل های آشکار چند درصد از بار درمان از نظر جسمی و فیزیکی است؟

10)روش های متداول ترک اعتیاد را نام ببرید؟

11)عکس العمل های پنهان چند درصد از درمان می باشد؟ و چه مدت درمان آن طول می کشد؟

12)مشکلات عکس العمل پنهان را نام ببرید؟

13)طول درمان اعتیاد چه مدت است؟

14)چرا نمی توانیم تمامی سربازان نفس اماره را نابود نمائیم؟

15)راه صحیح برخورد با نفس اماره چیست؟

16)وقتی که غذای نفس اماره مواد مخدر می باشد برای تربیت آن از چه روشی استفاده می شود؟

17)وقتی که می گویند با دست خودتان نفس خودتان را به هلاکت نیندازید یعنی چی؟

18)مهمترین اصل در وادی هفتم چیست؟

الف)پیدا کردن      ب)ثابت ماندن در راه    ج)برداشت از راه    د)الف وج

19)بیماری اعتیاد  چگونه بیماری است؟

الف)روحی    ب)روانی     ج)جسمی    د)تمامی موارد

20)چه انسان هایی زودتر به دام اعتیاد می افتند؟

الف)بی اراده    ب)بی خیال     ج)بی تفکر    د)با اراده

21)از نظر کنگره، درمان در صور آشکار چه مقدار از کل درمان را نشان می دهد؟

الف)5درصد    ب)90درصد    ج)10 درصد    د)95درصد

22)ما برای روشن شدن وضع بیماری خودمان و تعیین راه صحیح برای مقابله با این بیماری مهلک،اول چه چیزی را باید بررسی کنیم؟

الف)جهان پیرامون خودمون   ب)اوضاع واحوال خودمان   ج)مواد مخدر    د)تمامی موارد

23)در ترک سریع چند درصد بار درمان در مرحله عکس العمل پنهان است؟

الف)5درصد    ب)90درصد    ج)10 درصد    د)95درصد

24)کدام مرحله نفس فر ایزدی دارد؟

الف)اماره    ب)لوامه    ج)ملامت گر   د)مطمئنه 


تایپ: همسفر مژگان

((سرافراز باشید))

Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب